Nyheter i årsredovisningslagen

1 januari 2016 infördes en rad ändringar i årsredovisningslagen (ÅRL). Ändringarna är ett led i anpassningen till EU:s nya redovisningsdirektiv som syftar till att minska den administrativa bördan för mindre företag.

Genom ändringen i ÅRL har  kraven på tilläggsupplysningar minskat kraftigt för mindre företag, t ex behöver företagen endast lämna en upplysning om medelantalet anställda när det gäller företagets personal. De specifika upplysningarna om andelarna i dotterföretag och intresseföretag har slopats helt. Det kommer därmed inte att gå att utläsa av årsredovisningarna vilka företag som företaget äger andelar i och vad de företagen har för resultat och eget kapital. Detta är några av lättnaderna i upplysningskraven.

Vissa ändringar har gjorts i uppställningsformen för balans- och resultaträkningen. Har företaget exempelvis andelar i gemensamt styrda företag och/eller andelar där det finns ett ägarintresse ska det framgå av balansräkningen. Även finansiella intäkter och kostnader gällande detta innehav ska särredovisas i resultaträkningen.

För att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska få aktivera utgifter för utvecklingsarbeten (endast möjligt i K3) har man infört en bestämmelse som innebär att företaget ska redovisa motsvarande belopp i en bunden fond under eget kapital. På så sätt förhindrar man att medlen blir utdelningsbara. Fonden kallas Fond för utvecklingsutgifter.

Enligt de nya reglerna får inte företagen längre redovisa poster inom linjen.  Upplysningar om ställda säkerheter mm ska istället lämnas i not.

Lagändringarna gäller räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2016 och senare. De nya reglerna kommer därmed att tillämpas för första gången på årsredovisningar som upprättas per 31/12-16 (gäller såvida företaget inte har ett förkortat räkenskapsår  som påbörjats under 2016). För alla räkenskapsår som har inletts under 2015 ska alltså årsredovisningen upprättas enligt de tidigare reglerna.

Under våren kommer Bokföringsnämnden (BFN) att arbeta med att anpassa K2- och K3-regelverken till lagändringarna. En remissversion kommer troligen att skickas ut på remiss i början av sommaren. I BL Bokslut kommer vi att göra anpassningen till de nya reglerna så snart BFN har uppdaterat K2- och K3-regelverken.