BL Bokslut 2017.1.101

Årsversion och räkenskapsår

BL Bokslut  2017.1.101 finns nu tillgänglig för nedladdning. Detta är årsversionen som ska användas för årsbokslut och årsredovisningar vars räkenskapsår avslutas under 2017.

Om du gjort årsbokslut/årsredovisning för ett bolag i den tidigare årsversionen (2016) av BL Bokslut så bör du använda funktionen Öppna från föregående år. På detta sätt konverteras relevant data som du använde förra året in till den fil du skapar i årets program.

Har du redan börjat jobba med en fil (som avser ett räkenskapsår som avslutas under 2017) i BL Bokslut 2016 och därmed redan skapat nytt räkenskapsår så kan du nu välja att Öppna från föregående år men svara Nej på frågan om du vill skapa nytt räkenskapsår.

 

Nu finns BL Bokslut version 2016.4.101 tillgänglig för nedladdning

Versionen innehåller stöd för att upprätta (frivillig) Kassaflödesanalys i K2, AB och K2 Ek. förening.
Observera att Kassaflödesanlysen ej är obligatorisk i K2.

Redovisningsprinciperna konverteras till nu gällande texter, förutsatt att du använder K2 och att räkenskapsåret inleds under 2016.
Om du själv gjort manuella ändringar så konverteras de inte.

Vi förtydligar i programmet hur du redigerar texter i Förvaltningsberättelsens Verksamhet, men passar ändå på att här tala om att du ska dubbelklicka på den rubrik vars underlydande text du vill redigera. Själva redigeringen sker i textrutan till höger.

Du kan nu också välja att ej infoga Flerårsöversikten genom att bocka ur checkboxen som styr detta.

Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Från och med 1 januari 2017 behöver inte bolagsstämmoprotokollet skickas in för registrering. En företrädare för bolaget ska istället underteckna anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Vinstutdelningen kan dessutom anmälas elektroniskt på verksamt.se. Det är alltså enklare att anmäla och det går snabbare att få ärendet registerat.

Eget kapital i förvaltningsberättelsen?

Eget kapital ska hädanefter anges i förvaltningsberättelsen för räkenskapsår som påbörjats efter 2015-12-31. Det finner du stöd för i BL Bokslut och programmet känner av vilket räkenskapsår som är registrerat. Brutna räkenskapsår som påbörjats innan 2016-01-01 ska alltså följa den gamla utformningen med not för det bokslutet.

Nu finns BL Bokslut version 2016.3.102 tillgänglig för nedladdning

Ytterligare ett antal nya noter finns nu tillagda.

Under vissa omständigheter kunde ett fel uppstå som innebar att om man angett säkerheter o ansvarsförbindelser inom linjen, i en tidigare version, så följde dessa med till förra versionen. Detta är åtgärdat i denna version.

Avseende resultatdispositionen och om man förra året valt kontokoppling, så kunde det hända att kopplingen ej behölls då man öppnade från föregående år, detta är också åtgärdat i denna version.

Nu finns version 2016.3.101 tillgänglig för nedladdning

Lagändringar, ÅRL

Vissa lagändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) har genomförts och gäller från och med 1 januari 2016. Dessa påverkar årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2015. Denna version innehåller ytterligare anpassningar till detta, bl.a.:

Dialogen för Förvaltningsberättelsen är delvis omgjord (ordningen av textfälten ser du ute till vänster i själva dialogen). Dubbelklicka på den del (t.ex. Allmänt om verksamheten) du vill redigera.

Det går numera att infoga tabeller i Verksamheten.

Företagets säte hämtas från Basuppgifterna där sätet således ska anges.

Ett antal nya noter kommer också med denna version.

I och med övergången till de nya reglerna gör vi en delvis ny dialog till dessa noter. Tänk på att klicka på Verkställ eller OK när du är klar med noten.

Eget kapital ska hädanefter anges i förvaltningsberättelsen, det finner du stöd för i denna version.

Tillvägagångssättet för att komma åt redan skapade noter förändras delvis. Tidigare kunde du klicka på de flikar som representerade respektive not. Dessa ersätts nu helt av länkarna ute till vänster när du står i årsredovisningen.

Övrigt

Utskriftshanterarens dialog är delvis omgjord

Nya bokslutsbilagor: Nuvärde, Andelar i intresseföretag samt Andelar i koncernföretag.

Nu kan du ange byråval avseende revisorer och du kan också ange om man såsom auktoriserad redovisningskonsult tillhör FAR eller SRF. Detta görs i personuppgifterna.

I och med denna versions utgåva kan du ange egna nyckeltalsdefinitioner.

När du jobbar med en fil som avser K3 har du nu möjlighet att låsa upp innehållsförteckning och sidnumrering samt rubriker (noter etc. går ju redan att textändra).

Se versionsnytt för mer information om nyheter i programversionen.