Villkor

Licensobjekt och licensgivare
Licensobjektet utgörs av de program i BL Skatt/BL Bokslut som  framgår av licensavtalet. Licensgivare är Programgruppen i Stockholm AB och distributör
är moderbolaget Björn Lundén Information AB, nedan gemensamt benämnda licensgivaren.

Licensens omfattning
Licenstagaren erhåller genom licensavtalet rätten att enligt dessa villkor nyttja licensobjektet. Detta omfattar inte rätten att ändra eller kopiera programmering. Nyttjanderätten är inte exklusiv. Nyttjanderätten får inte överlåtas eller upplåtas
av licenstagaren. Kopior av licensobjektet får endast göras för säkerhets- och arkivändamål.

Nätverkslicens
Nätverkslicens innebär en rättighet till samtidig användning av programmet för fler än en medarbetare på företaget. För denna rättighet ska företaget betala en avgift per samtidig extra användare, först en startavgift för licensen och för supportåtkomst och därefter en årlig support- och uppdateringsavgift.

Serverdrift
För redovisnings- och revisionsbyråer och andra företag som tillhandahåller serverdrift (via TerminalServer, Citrix etc.) finns en särskild licensregel. Denna ger möjlighet för en kund att ansluta sig via en så kallad fjärrsession. Dock gäller att kunden har en egen aktiv programlicens som täcker den/de programdelar kunden använder – detta åtar sig serverdriftföretaget enligt detta avtal att kontrollera och garantera gentemot licensgivaren.

Begränsad garanti
Licensgivaren garanterar att programvaran i allt väsentligt fungerar enligt den handbok som finns inlagd i programmet. Licensgivaren garanterar inte att programvaran fungerar med nyare versioner av operativsystem eller med senare generationer av datorer än vad som specificerats vid tiden för köpet. BL Bokslut/ BL Skatt använder vissa gemensamma filer i Windows. Licensgivaren garanterar inte fel i dessa filer som orsakas av andra program.

Support- och programuppdatering
Vid köp av BL Bokslut ingår fri support och programuppdatering i sex månader.
Vid köp av BL Skatt ingår fri support och programuppdatering i tolv månader.
Därefter kan licenstagaren teckna ett fortsatt support- och uppdateringsavtal.
Ett sådant avtal omfattar endast de program som ingår i licensen. Licensgivaren förbinder sig att under supporttiden utan annan kostnad än supportavgiften tillhandahålla:

•   Normal programsupport
•   Uppdateringar av BL Skatt/BL Bokslut under avtalstiden

Ansvarsfrihet
Licensgivaren svarar inte för skador (såsom utebliven vinst, driftavbrott, förlust av lagrad information eller annan sakskada eller ekonomisk skada) till följd av användning, på grund av att programvaran ej kan användas eller på grund av upplysningar från programsupporten.

Ändring av licensvillkor
Licensgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för supportavtalet. Ändringen gäller från det datum licensgivaren bestämt.

Uppsägning
Licensgivaren har rätt att säga upp licensavtalet om licenstagaren inte har tillräckliga kunskaper i datoranvändning, administrationsarbete eller i Windows.